آزادى

آزادى جمله قشنگیه!
راه فرار خوبى هم هست  خیلى جاها!
آزادى اگه آزادى و خلاص شدن از کنکور باشه اونم کنکورى که تمام حواس و کارت رو به خودش جلب کرده البت اگه بقیه بذارن …خیلى لذت بخشه.
وقتى از کنکور خلاص مى‌شى تازه اگه راضى هم باشى از کنکورت دوست دارى یک  داد گنده بزنى، شاید دوست دارى به همه بگى که راحت شدم.
آزادى؛ آزادى؛ آزادى
ما مى‌خواستیم داد بزنیم اما نشد حالا اومدیم تو دنیاى ما دنیا نذاشت بد جورى دهنمون رو بست.
خب حالا بازم جا داره براى داد زدن.
مى‌ذاریم وقتى که کارنامه قبولى اومد داد مى زنیم….