فکر نابخشودنی

آن فکری که به این بینجامد باید آن را خضاب کرد