ذهن کثیف

فلسفه کوچ کردن از ذهن کثیف است به ذهن پاک.

پاک، اما در انحصار لجن زار شهوت انسانی.