پنجره فولادرضا(ع)

ناامیدی ،درد ،رنج … تمام روز و شبم رو پر کرده بود !!رور صندلی نشسته بودم و به آینده ای بدون پسرم فکر می کردمپسری که برام خیلی عزیز بود .اشک هایم روان بود و قلبم پاره پاره ..دکتر آمد !.آقای دکتر ، آقای دکتر ،چی شد، حالا چی می شه ،چه کار باید بکنمبانگاهی سر سرش رو بالاآورد و گفت ازدست ما کاری بر نمی یادانگار آب سردی رویم ریخته باشند پاهایم سست شد و دگر چیزی نفهمیدمچشمانم رو با زحمت باز کردم  آخه سنگین شده بودنددور برم رو نگاه کردم ،روی تخت بیمارستان، یک سرم ..سریع پاشدم دنبال دکتر، آقای دکتر، آقای دکترحالا چکار کنم چه خاکی تو سرم بریزمدکتر اشاره ای کرد به آسمون و گفت فقط خدا فقط خدا دیگه با اونهخدا ….آخه خدا که با ما ……(( حرفم رو خوردم ))نشستم یه گوشه سرمو  انداختم پایینآخه خدا ،من ، چطوری ؟؟؟!!!!مگه می شه من با این همه ….. خدا بازم به من روکنه حرف منو بشنوههمین طوری داشتم فکر میکردم که دیدم یه مریضی رو اوردن که یه مادره داد می زنه یا امام رضا یا ضامن آهو من بچمو از تو می خوامهمین شد که من راهی شدم ..تو هواپیما حال خوشی نداشتم خیلی حالم بد بود یه خانمی با حجاب کنار من نشسته فهمیدکه من یه چیزم هستاز من سوال کرد خانم چی شده چرا گریه میکنی ؟؟من هم که منتظر یه هم صحبت بودم همه چیزو بهش گفتماون گفت می دونی چرا به آقا می گن ضامن آهو نه !!؟آخه آقا پیش یه صیاد ضمانت یه آهویی رو کردتا بره بچه هاشو شیر بده و برگرده ….یعنی اقا ضامن یه آهوشده !!؟ یه حیوون !!؟اره آقا خیلی مهربونه شماهم وقت خوب رو انتخاب کردی چون تولد خانم فاطمه زهرا((س))آقا  هم به خانم خیلی ارادت داره

یه دفعه دیدم دم در حرم آقامبا حالی گرفته رفتم داخلآقایی جلو اومد خانم موهاتو درست کن ((ظاهرا از خدام آقا بود ))من هم گفتم چشم و ازش راهنمایی خواستم و جریان رو براش تعریف کردماونم زحمت کشید و منو برد کنار پنجره فولادمن تا بهاونجا رسیدم دیگه حال خودمو نفهمیدمتااینکه یه صدایی منو از اون بالا پایین انداختاره موبایلم بوداز تهران-الو سلامسلام-کجایی؟؟مشهد-مشهد ؟؟!!!اره پیش آقا-کجایی بابا بیاکه حاجتت رو گرفتییعنی چی؟؟-بابا بچت به هوش اومده روی تخت نشسته و تو رو می خواددیگه نفهمیدم چی شدهاز آقا تشکر کردم و خدا حافظی و بهش قول دادم با بچم خدمتش برسمسلام مامان جون بعد از کلی ما چو بوسه و گریهخوبی مامان بهتری-اره مامان-مامان می دونی چی شدهنه پسرمبیهوش که بودم یه آقایی نورانی اومدو دستی به سرو صورتم کشیدو گفت تو شفاگرفتی وگفت به مادرت بگو ……——————————————————————————————-برگرفته از صحبت های یکی از شفا گرفته ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *