گوشه

گوشه ندارد.

زندگی هم دیگر گوشه ندارد.

عدد هایش  از بین رفته .
آیا کسی هست تعویضش کند.

Comments are closed.