حرف‏ها گاهی فقط حرف نیست…

تا آنجا که یادم می‏آید همیشه به ما می‏گفتند از بزرگ‏تر ها یاد بگیرید.
ببینید بزرگ‏ترها چه می‏کنند.چشمتان دنبال آنها باشد اگر می‏خواهید موفق شوید.
البته هنوز هم می‏گویند…
درک کردن بزرگ‏تر‏ها در بعضی حرکات و مواقع سخت است باید جای خودشان باشی تا بفهمی چه کشیده‏اند و چه شده است و چه می‏خواهد بشود.
دلهرهای بزرگ‏تر ها به اندازه خودشان بزرگ است، ترس بزرگ‏ترها به اندازه خودشان بزرگ‏است، غیرت بزرگ‏ترها هم به اندازه خودشان بزرگ است.اما اگر جایی یک بزرگ خود را به پایین انداخت و خود را جای کوچک‏ترها گذاشت و مانند کوچکتر‏ها عمل کرد آن موقع چه؟
آن موقع کوچک‏تر‏ها چه کار می‏کنند؟
اگر بزرگ‏تری به اندازه بزرگیش که غیرت دارد نداشت،  کوچک‏تر‏ها…؟
اگر بزرگ‏تری که ترس و دلهره‏اش بزرگ‏تر است ترس و دلهره نداشت، کوچک‏ترها چطور…؟
دنیای بزرگ‏تر‏ها عجیب است و سخت چون همه‏اش تفکر است و تجربه اما برعکس دنیای کوچک‏تر‏ها ساده و کوچک است چون عقل و تجربه در‏‏ آن نیست.
اگر بزرگی عصبانی شود می‏داند که باید عصبانیت خود را فروکش کند اما اگر کوچکی عصبانی شود معلوم نیست چه می‏شود…!از بزرگی دیوانه شود رام کردنش راحت است اما اگر کوچکی عصبانی شود دیگر رام کردنش راحت نیست..!اگر بزرگی از دنیا سیر شود خب زندگیش را کرده زیاد مهم نیست اما اگر کوچکی از دنیا سیر شود هم خود را هم دیگران را به تباهی می‏کشاند…!
دنیای کوچک‏تر‏ها ترسناک است ترسناک‏تر از ترسناک علی الخصوص زمانی که دیوانه شود زمانی که مجنون شود زمانی که بفهمد دیگر برای دنیا نیست و دیگر در دنیا جایی ندارد…حرف‏ها گاهی فقط حرف نیست…

Comments are closed.